ТОО "НИИ "АЛМАТЫГЕНПЛАН"
«Алматы қаласындағы бес полицентр тұжырымдамасы бойынша гипотезаларды қалыптастыру» тақырыбы бойынша сарапшылық жобалық семинар
10:00-да және 14:00-де

Экспертный проектный семинар
"Формирование гипотез развития концепции пяти полицентров г. Алматы"
В 10:00 и в 14:00
17 наурыз 2023 ж. "НИИ "Алматыбасжоспар" ЖШС,
Абай даңғылы, 90
17 марта 2023г. ТОО "НИИ "Алматыгенплан",
пр. Абая 90.


Эксперттік жоба семинары негізгі мәселелер (қала/полиорталықтар/даму әдістері) бойынша ұжымдық ойлану тәсілі ретінде және Алматы қаласының
5 полиорталығы үшін ықтимал шешімдерді табу тапсырмаларын белгілеу (Бастапқы шарттарды анықтау / шешімдерді табу үшін үлгілерді таңдау / басымдықтарды белгілеу, меншікті параметрлер тұрақты даму)

Экспертный проектный семинар как способ коллективного размышления на главные вопросы (город/полицентры/методы развития) и постановка задач для поиска возможных решений для 5 полицентров Алматы (Определим начальные условия/выберем модели для поиска решений/расстановка приоритетов, собственные параметры устойчивого развития)
Бас жоспар бойынша қоғамдық талқылау барысында алынған мәліметтерге сүйене отырып, біз Алматы қаласының бес полиорталығының бас жоспарларының тұжырымдамасын қалыптастыруға көшеміз.

Опираясь на данные, полученные на общественных обсуждениях по Генеральному плану, мы переходим к формулированию концепции мастер-планов пяти полицентров Алматы

Мастер жоспар – болашақ өсу мен дамуды бағдарлау үшін концептуалды схеманы қамтамасыз ететін динамикалық ұзақ мерзімді жоспарлау құжаты. Басты жоспарлау - бұл ғимараттар, әлеуметтік жағдайлар және олардың қоршаған орталары арасындағы байланысты орнату.

Қалалық агломерацияның полицентрлігі – онда бірнеше қалалық өзектердің болуы.

Гипотеза - егер келесі шешімдер қабылданып, орындалса, не болатыны туралы негізделген болжам. Гипотезалар құндылықтарға негізделеді және мақсаттарға ұмтылады, бірақ қол жеткізу сценарийлерінің өзгермелілігін білдіреді.


Мастер план — это динамический документ долгосрочного планирования, концептуальная рамка будущего роста и развития. Мастер планирование заключается в определении связи между зданиями, социальной и окружающей их средой.


Полицентризм (полицентричнисть) городской агломерации — наличие нескольких городских ядер в ней

Гипотеза – аргументированное предположение, что будет, если будут приняты и реализованы следующие решения. Гипотезы опираются на ценности и стремятся к целям, но подразумевают вариативность сценариев достижения.
Талқылау мақсаты – полиорталықтардың не екендігі туралы түсінік қалыптастыру, сонымен қатар Алматы қаласын 5 полицентр арқылы дамыту гипотезаларын қалыптастыру: қаланы экономика тұрғысынан, менеджмент тұрғысынан қай жерде және қалай дамыту керек және тасымалдау шарттары.

Бұл жоба семинарында сарапшылар бас жоспарды талқылау нәтижелерін, азамат сауалнамасының зерттеу нәтижелерін талқылап, Алматының алдағы 40 жылдағы даму сценарийлерін қарастырады.

Сарапшылық жобалық семинардың қорытындысы ақпан айының соңында өтетін Алматы қаласындағы бес полиорталықтың бас жоспарының тұжырымдамасына техникалық шарттарды қалыптастыру бойынша ашық жобалық семинардың басы болады.

Талқылау үстеліне азаматтар сауалнамасын толтырған тұрғындарды, білім саласындағы мамандарды, қаланы пайдалану тәжірибесі ғана емесқ, сндай-ақ қала масштабында ойлау тәжірибесі бар, ақталған идеясы бар немесе қаланың дамуы туралы гипотеза


Қоғамдық пікір бағдарламасы

 1. Танысу (әрқайсысы)
 2. Үлгілер/тәсілдер туралы есептер
 3. Жоба семинарының мақсаттарын қою
 4. Топтық жұмыс (қалалық талдау ауқымы / әртүрлі қала деректерін кросс талдау және сараптамалық бағалау / себептерді іздеу және ресімдеу / негізгі ресурстар мен көздерді сипаттау / шектеулер / ағымдағы процестердің жағдайы)
 5. Топтардың есептері (бағаны тексереміз/себептерін нақтылаймыз)
 6. Қала/агломерация шкаласы бойынша топтарда шешімдерді іздеу (тенденциялар/қиындықтар/бар процестерді дамыту/жаңаларын іске қосу (қайсылары?/мақсаттар)
 7. Топтық талқылау
 8. Полицентрлер бойынша ықтимал гипотезаларды іздеу (топтарда)
 9. Топтық есептер, талқылау дефрифинг ( қатысушылардың рефлексиясы және жұмыс тобын құру
Цель обсуждения — Формирование понимания что такое полицентры, а также формирование гипотез развития Алматы через 5 полицентров: куда и как городу развиваться с точки зрения экономики, с точки зрения управления, и с точки зрения транспорта

На этом проектном семинаре эксперты обсудят результаты обсуждений генплана, результаты исследований анкеты горожанина, и рассмотрят сценарии развития Алматы на ближайшие 40 лет.

Результаты экспертного проектного семинара станут началом открытого проектного семинара по формированию технических заданий на концепции мастер планов пяти полицентров Алматы, который пройдет в конце февраля.

Мы пригласим за стол обсуждений жителей, которые заполнили анкету горожанина, экспертов по областям знаний, людей, имеющих непросто опыт пользования городом, а опыт мышления в масштабе города, который может предложить обоснованную идею или гипотезу для развития города

Программа общественных обсуждений

 1. Знакомство (каждый)
 2. Доклады по моделям/подходам
 3. Постановка задач на проектный семинар
 4. Работа в группах (масштаб анализа город/кросс-анализ различных городских данных и экспертных оценок/поиск и формализация причин/описание основных ресурсов и источников/ограничений/состояние текущих процессов)
 5. Доклады групп (сверяем оценку/уточняем причины)
 6. Поиск решений в группах в масштабе город/агломерация (тенденции/вызовы/развитие существующих процессов/запуск новых(каких именно?/цели)
 7. Обсуждение в группах
 8. Поиск возможных гипотез по полицентрам (в группах)
 9. Доклады групп и обсуждение
 10. подведение итогов (рефлексия участников и формирование рабочей группы)Қатысушылар

 • ӘКІМШІЛІК, БАСҚАРМАЛАР
 • АЛМАТЫБАСЖОСПАР
 • УНИВЕРСИТЕТТЕР
 • САУАЛНАМА БОЙЫНША БЕЛСЕНДІ ТҰРҒЫНДАР
 • ІРІ/ АУДАНДЫҚ БИЗНЕС ӨКІЛДЕРІ
 • ҚАЛАЛЫҚ КЕҢЕС
 • ЭКСПЕРТТЕР ҚОҒАМЫ
Участники

 • АКИМАТ, УПРАВЛЕНИЯ
 • АЛМАТЫГЕНПЛАН
 • УНИВЕРСИТЕТЫ
 • АКТИВИСТЫ С АНКЕТ ГОРОЖАНИНА
 • БИЗНЕС КРУПНЫЙ/РАЙОННЫЙ
 • ГРАДСОВЕТ
 • ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО
Баянадаушылар мен модераторлар
Докладчики и модераторы
 • Асхат Садуов
  Асхат Садуов – «НИИ Алматыгенплан» ЖШС басшысы, Астанадағы Атырау жаяу жүргіншілер көпірінің авторы, концептуалист, урбанист, сәулетші. Ол Астана ЭКСПО-2017 жобасында тақырыптық павильондар мен қоғамдық орындарды толтыруға жауапты болды.

  Асхат Садуов — руководитель ТОО "НИИ Алматыгенплан" автор пешеходного моста «Атырау» в Астане, концептуалист, урбанист, архитектор. Был ответственным за наполнение тематических павильонов и общественных пространств в проекте «Астана ЭКСПО-2017».


 • Святослав Мурунов
  Қалалық модерация технологиясының авторы, жаңа шешімдерді іздеуге арналған модератор/күрделі кәсіби топтар/бірнеше қауымдастықтар. Мамандандыру – жағдайға/жүйеге модерация технологиясын жасау, модераторларды дайындау.

  Автор технологии городской модерации, модератор для поиска новых решений/сложных профессиональных групп/нескольких сообществ. Специализация - разработка технологии модерации под ситуацию/систему, подготовка модераторов.
 • Танат Есенгулов
  Әлеуметтік даму жөніндегі сарапшы.
  Аумақтық даму қоғамдастықтары, қалалық және бизнес қауымдастықтары, ҮЕҰ және шығармашылық қоғамдастықтар үшін кездесулер мен стратегиялық сессиялардың модерациясы. 30 адамға дейін модерация тәжірибесі.

  Эксперт социального развития.
  Модерация встреч и стратегических сессий для сообществ развития территорий, городских и деловых сообществ, НКО и креативных сообществ. Опыт модерации до 30 человек.
Қосымша ақпарат үшін хабарласу әдістері:
Способы связи для дополнительной информации Контакты
+7 (727) 265-90-01 (приемная)
web: almatygenplan.kz
E-mail: almatyurbandev@proton.me
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website