Подходов к точечной застройке
Благоустройству дворовых территорий
Предложений по развитию улицы
и прилегающей территории
Событий культурно-общественной жизни для жителей района
Условий для создания локального бизнеса
"Алматыбасжоспар ҒЗИ" ЖШС ұзақ мерзімді тұжырымдаманы әзірлеу шеңберінде
Райымбек даңғылын мен маңайындағы аудандардың ағымдағы жағдайы және дамыту жөнінде кешенді зерттеу жүргізіп келешектегі көшені дамыту бойынша ойлар мен ұсыныстар жинауда

ТОО "НИИ Алматыгенплан" в рамках разработки Долгосрочной концепции
развития районов и пр. Райымбека проводит комплексное исследование
текущей ситуации и сбор идей/предложений по дальнейшему развитию:
Райымбек даңғылы мен іргелес аудандарды дамыту
Сауалнамадан өтіп, Райымбек даңғылын дамытуға үлес қосыңыз
Развитие пр. Райымбека и прилегающих районов
Пройдите анкету и помогите нам в развитии
пр. Райымбека
Дорожной/пешеходной сети
Развитие коммерчески-общественных функций
Жобалық семинардың бағдарламасы: 20 мамыр 2023 жылы, сағат 11:00-де

Программа проектного семинара: 20 мая 2023 года, в 11:00

Адрес: Абай даңғылы 90,
проспект Абая 90
 • 1
  Кіріспе лекциясы:

  Вводная лекция:
  Қоғамдық кеңістіктерде заманауи тәсілдерін қолдану: қаладағы қоғамдық кеңістіктердің типологиясы (аула/алаң/көше/саябақ/даңғыл/алаң/жағалау), рөлі, функциялары, дизайн ерекшеліктері

  Современные подходы к общественным пространствам: типология общественных пространств в городе (двор/сквер/улица/парк/проспект/площадь/набережная), роль, функции, особенности проектирования
 • 2
  Райымбек даңғылы мен оған іргелес аудандарды зерттеу нәтижелерімен таныстыру

  Презентация результатов исследования проспекта Райымбека и прилегающих районов
  Қорытындылар / гипотеза / жобалаушыларға арналған сұрақтар

  Выводы/гипотезы/вопросы к проектировщикам
 • 3
  Семинар қатысушыларын таныстыру

  Знакомство участников семинара
 • 4
  Идеяларды таныстыру, сарапшының талдауы

  Презентация идей, анализ от эксперта
  АБЖ архитекторларының қорытындылары

  Выводы от архитекторов АГП
 • 5
  Жоба семинарына қатысушылардың рефлексиясы

  Рефлексия участников проектного семинара

Уақытымен:

Дәріс 1,5 сағат + сұрақтар. Презентация 30 минут + сұрақтар. Топтық жұмыс 1 сағат + сұрақтар, Презентация және рефлексия 30 минут.


Барлығы: 4-5 сағат (ортасында 30 минут үзіліс)


По времени:

Лекция 1,5 часа + вопросы. Презентация 30 минут + вопросы. Работа в группах 1 час + вопросы, Презентация и рефлексия 30 минут.


Итого: 4-5 часов (+ перерыв 30 минут в середине)

Зерттеу әдістемесі
Методология исследования
Қалалық зерттеу технологиясының авторы, жаңа, күрделі шешімдерді табу мақсатында жүргізілетін кәсіби топтарды/қалалық қауымдастықтарды модерациялау әдісінің авторы - Святослав Мурунов

Автор технологии городских исследований, городской модерации, модератор для поиска новых решений/сложных профессиональных групп/нескольких сообществ - Святослав Мурунов
Біз Райымбек даңғылы мен оған іргелес аумақтарды фреймдер мен әлеуметтік сценарийлер әдісін пайдалана отырып, социологиялық зерттеуді бастадық.

Запустили социологическое исследования
пр. Раймбека и прилегающих районов по методу рамок и социальных сценариев
Райымбек даңғылы жобасы бойынша біздің қала зерттеушілерідің жұмысы. Біздің зерттеу тобымыз 12 адамнан тұрады

Представляем работу команды из 12 исследователей
по проекту преобразования проспекта Райымбека
Біз Райымбек даңғылы мен оған іргелес аумақтарды фреймдер мен әлеуметтік сценарийлер әдісін пайдалана отырып, социологиялық зерттеуді бастадық.

Запустили социологическое исследования
пр. Раймбека и прилегающих районов по методу рамок и социальных сценариев
Райымбек даңғылы жобасы бойынша біздің қала зерттеушілерідің жұмысы. Біздің зерттеу тобымыз 12 адамнан тұрады

Представляем работу команды из 12 исследователей
по проекту преобразования проспекта Райымбека
Біз сізді осы сауалнаманың сұрақтарына жауап беріп және оны осы аймаққа қатысты таныстарыңызға/әріптестеріңізге/көршілеріңізге одан әрі жіберу арқылы зерттеуге қатысуға шақырамыз.
Сауалнамадан кейінгі келесі кезеңдер: нәтижелерді өңдеу (зерттеудің барлық қатысушыларына жалпылама түрде жібереміз), кездесулерді ұйымдастыру (әртүрлі тақырыптар бойынша ұсыныстарды талқылаймыз), мамандармен кездесу, ауданның мастер-жоспарын ұсыну.

Зерттеу нәтижесінде алынған барлық ақпарат тек зерттеу мақсатында пайдаланылады және құпия болып қалады.


Жиналған деректер аудан тұрғындары мен кәсіпкерлердің көзқарастарын ескеретін концепцияны қалыптастыру үшін қажет. Сонымен қатар, әртүрлі тақырыптар бойынша аудан қауымдастығын қалыптастырып, жайлы орта құруға мүмкіндік береді.

Собранные данные необходимы для формирования концепции которая бы учитывала различные точки зрения жителей/предпринимателей района.Кроме того, активное формирование сообщества района по различным темам позволит создать общей комфортной среды.
Жоба бойынша жұмыс тобының байланыстары/ Контакты рабочей группы по проекту: almatyurbandev@proton.me
Зерттеу кураторы: Куратор исследования: Святослав Мурунов (http://workshopuniversity.ru/)
Следующими этапами после анкетирования являются: обработка результатов (вышлем всем участникам исследования в обобщенном виде), организация встреч (для уточнения предложений по разным темам), консультации экспертов, презентация мастер-плана района.

Вся информация, полученная при анкетировании, будет использована только для целей исследования и останется конфиденциальной.
Мы приглашаем Вас принять участие в исследовании, ответив на вопросы этой анкеты и разослав ее дальше - своим знакомым/коллегам/соседям, имеющим отношение к этому району.
По отдельности эти технические задания учитывают только цели и ценности вот этих субъектов, и, если вы отдаете приоритет кому-то из них, вы получаете не общественное пространство, а потенциальный конфликт. В этом плане социальное проектирование позволяет вам сформировать техническое задание, содержащее в себе противоречия.
Поэтому правильное техническое задание содержит в данном случае субъекты, описание этих субъектов: кто они такие и что для них важно, сколько их; сценарии: как они это пространство используют в зависимости от сезона (лето-зима).
Еще один очень важный слой — это культурные коды. Ну, можно еще сказать, это цепочки культурных кодов, или новые смыслы. Что обязательно нужно внедрять, и что у нас обязательно получается при социальном проектировании этих парков? Все эти субъекты (администрация, городские сообщества, жители, бизнес), попробовав так конструктивно пообщаться, говорят: «А давайте периодически в парке встречаться и тоже самое делать». Что это значит? Что отсутствие в городе площадок социализации, начиная от дворов и заканчивая там парками, конечно же, должно добавлять эти новые функции, новые смыслы в общественные пространства. Места социализации, места знакомства, совместного творчества, совместной деятельности, места диалога.
И культурные коды здесь очень важны: как парк называется, какие истории проявлены, какие ценности в эти культурные коды заложены: что здесь, какие мы будем проявлять культурные коды, - зависит, конечно же, от масштабов. Потому что во дворе, если вы проектируете двор, нужно учитывать культурные коды масштаба двора. История каких-то жителей, которые здесь живут, какая-то традиция варить всем вместе варенье и так далее, поэтому должны появиться площадки, на которых будет висеть этот тазик для варки варенья и какой-то чан, где мы это варенье будем делать. Для каждого этого пространства набор культурных кодов будет уникален. Он считывается в процессе анализа.
При социальном проектировании сбор всех участников – представителей администрации, жителей, городских сообществ и бизнеса – вместе и формирование комплексного технического задания является гарантом того, что это общественное пространство действительно будет отражать задачи и цели всех этих субъектов.

Какие цели есть у администрации и почему любой администрации интересен парк?
Потому что администрация так или иначе отвечает за социальные слои. Ей важно, чтобы разные группы (мамы с детьми, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями) в это общественное пространство были включены. То есть администрация здесь представляет интересы социально незащищенных слоев. Руководству района, например, важно, чтобы в этом парке была представлена какая-то идентичность города, и культурные коды были проявлены, потому что культурную политику в наших городах определяет администрация.

Предпринимателям, очевидно, нужно заработать.
Бизнесмен говорит: «Хорошо, друзья, я готов участвовать в парке, в любом общественном пространстве, покажите, как я могу заработать». Но если малый бизнес может заполнить пространство сервисами: прокаты, кафе, мастерские, то крупному бизнесу интересна капитализации территории, потому что любое "место притяжения" сразу повышает стоимость недвижимости и земли в радиусе своего влияния. Поэтому у бизнеса мотивация четкая и понятная. Не нужно ждать от него благотворительности. Поэтому, если вы призовете крупных бизнесменов дать денег на парк и мотивируете их исключительно совестью, они скажут: «Друзья, мы - деловые люди, нам интересны деньги». И задача социального проектирования – показать, где же "лежат деньги" в данном общественном пространстве.

Жителям интересно, прежде всего, сохранение каких-то существующих сценариев, как правило, связанных с детьми, отдыхом, культурным или спортивным времяпрепровождением. То есть "будничные" жизненные сценарии.
Городским сообществам нужна площадка, так называемая "сцена для самопрезентации". То есть у велосипедистов появляется возможность иногда проводить свои какие-то соревнования, у театрального сообщества – место для того, чтобы представить, например, свой спектакль, у hand-мейдеров – возможность делать ярмарки.
Жеке алғанда, бұл техникалық тапсырма тек осы субъектілердің мақсаттары мен құндылықтарын ескереді, және егер сіз олардың біріне басымдық берсеңіз, сіз қоғамдық кеңістікті емес, ықтимал қақтығысты аласыз. Осыған байланысты әлеуметтік жоспар қарама-қайшылықтарды қамтитын техникалық тапсырманы құруға мүмкіндік береді.
Сондықтан бұл жағдайда дұрыс техникалық тапсырмада, осы субъекттердің сипаттамасы бар: олар кім және олар үшін не маңызды, олардың саны қанша; сценарийлер: бұл кеңістік мезгілдерге байланысты қалай пайдаланады (жаз-қыс).
Тағы бір маңызды қабат – мәдени кодтар. Бұл мәдени кодтар тізбегі немесе жаңа мағыналар деп те айта аласыз. Бұл саябақтардың әлеуметтік жоспарында нені жүзеге асыру керек және біз міндетті түрде не аламыз? Осы субъектілердің барлығы (әкімшілік, қалалық қауымдастықтар, тұрғындар, бизнес) осындай қарым-қатынас жасауға тырысып: «Кел, саябақта әр мезгіл кездесіп тұрайық, солай істейік» дейді. Бұл нені білдіреді? Қалада аулалардан саябақтарға дейін әлеуметтену алаңдарының жоқтығы, әрине, қоғамдық кеңістіктерге осы жаңа функцияларды, жаңа мағыналарды қосуы керек. Әлеуметтену орындары, танысу орындары, бірлескен шығармашылық, бірлескен іс-шаралар, диалог орындары.
Мұнда мәдени кодтар өте маңызды: саябақтың аты қандай, қандай оқиғалар көрсетіледі, бұл мәдени кодтарда қандай құндылықтар енгізілген: мұнда не бар, қандай мәдени кодтарды көрсетеміз, әрине, масштаб. Өйткені аулада, егер сіз ауланы жобалап жатсаңыз, аула масштабының мәдени кодтарын ескеру қажет. Мұнда тұратын кейбір тұрғындардың тарихы, барлығына бірге джем жасау дәстүрі және т.б., сондықтан тосап пісіру үшін осы тостаған ілінетін платформалар және біз осы джемді жасайтын қандай да бір ыдыс пайда болуы керек. Осы кеңістіктердің әрқайсысы үшін мәдени кодтар жиынтығы бірегей болады. Ол талдау барысында оқылады.
Әлеуметтік жобада барлық қатысушылардың – әкімшілік өкілдері, тұрғындары, қалалық қауымдастықтардың және бизнес өкілдерінің бір жерге жиналуы және кешенді техникалық тапсырманы қалыптастыру – бұл қоғамдық кеңістік барлық міндеттерін мен мақсаттарын көрсететін кепілдік.
Әкімшіліктің қандай мақсаттары бар және әкімшілік саябақттарды неге қарастырады? Өйткені әкімшілік әр бір әлеуметтік қабаттарға жауап береді. Оған осы қоғамдық кеңістікке әртүрлі топтар (балалары бар аналар, зейнеткерлер, мүгедектер, мүгедектер) қосылуы маңызды. Яғни, ол әлеуметтік қорғалмаған қабаттардың мүддесін қорғайды. Әкімшілік үшін, мысалы, бұл саябақта қаланың қандай да бір сәйкестігін көрінуі, мәдени кодтардың көрінуі маңызды, өйткені біздің қалалардағы мәдени саясатты әкімшілік анықтайды.
Бизнес ақша табуы керек екені анық. Бизнес: "Жақсы, достар, мен саябаққа, кез келген қоғамдық кеңістікке қатысуға дайынмын, маған қалай ақша табуға болатынын көрсетіңіз" дейді. Бірақ егер шағын бизнес қоғамдық кеңістікті толтыра алса: жалға алулар, кафелер, шеберханалар; онда ірі бизнес аумақты капиталдандыруға қызығушылық танытады, өйткені кез-келген қоғамдық кеңістік жылжымайтын мүліктің, жердің құнын сол қоғамдық кеңістіктің әсер ету радиусында бірден арттырады. Сондықтан бизнестің де мотивациясы бар, ол анық және түсінікті. Одан қайырымдылық күтудің қажеті жоқ. Сондықтан, егер сіз үлкен бизнесті саябаққа ақша беруге шақырып, оны тек уәдемен көндірсеңіз, онда: «Достар, мен бизнеспін, маған ақша табу керек» дейді. Ал әлеуметтік жобаның міндеті - бұл қоғамдық кеңістікті құруының ақша қайда жатқанын көрсету.
Тұрғындар, ең алдымен, әдетте балалармен, демалыспен, мәдени немесе спорттық ойын-сауықпен байланысты кейбір сценарийлерді сақтайды. Яғни, олардың күнделікті сценарийлері осындай. Қалалық қауымдастықтар өзін-өзі таныстыру кезеңі деп аталатын платформаға қызығушылық танытады. Яғни, велосипедшілер кейде өздерінің кейбір жарыстарын өткізуге мүмкіндік беріледі, театр қоғамдастығы өз өнерлерін көрсете алады, ал hand-мейдерлер өзінің ярмаркасын жасауға болады.
This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website